Kommune & forvaltning

På fagsporet «Kommune og forvaltning» møter du noen av forvaltningsrettens fjellførere; dem som kan ta deg med opp på de høyeste faglige tinder. Målet er å vise deg viktige forvaltningsrettslige scenarier i nåtid og framtid så du kan navigere best mulig i dem i dag, men også gi deg en bedre forståelse av hva som venter i horisonten.

Meld deg på her (ekstern påmelding)

Vi retter søkelyset på hvilken betydning økende krav til effektivitet, produktivitet og god kvalitet i offentlig sektor kan få for rettssikkerhet ved myndighetsutøvelse og tjenesteyting. Forventningene til offentlig forvaltning er store og omstillinger er nødvendig. IKT er et nyttig virkemiddel. Organisering av offentlig sektor endres stadig for å møte utviklingen. Hvordan kan vi ivareta og styrke rettssikkerheten i denne utviklingen? Eller må vi akseptere at utviklingen kan gå på bekostning av rettssikkerheten?

Produktivitetskommisjonen (NOU 2016:3) og Meld. St. 27 (2015-2016) «Digital agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet» varsler endringer for offentlig sektor fremover. Kommunelov og forvaltningslov er under revisjon. Ny personvernforordning er på trappene. Hvilken betydning får disse endringene? Hva innebærer digitalisering og automatisering av saksbehandlingen? Har vi egentlig personvern lenger? Vil et styrket kommunalt selvstyre bidra til rettssikkerhet eller ha motsatt virkning? Og hva med enkeltvedtaksbegrepet; passer det i dagens samfunn og rettsutvikling?

Innlegg, refleksjon og dialog på dag 1 blir ledet av advokat Hanne Harlem, Oslo kommune – Kommuneadvokaten. På dag 2 som er viet personvern på flere av de faglige sporene, samler vi deltakerne på de aktuelle sporene.

Målgruppen for fagsporet er deg som er ansatt i offentlig forvaltning være seg i Staten, en kommune eller hos Fylkeskommunen.


Meld deg på:

Meld deg på Kommune og forvaltning hos JUS.no


Noen av du møter:

imageHanne Harlem
Kursleder

Hanne Harlem er kommuneadvokat i Oslo, tidligere regjeringsadvokat og justisminister


UiO: Institutt for offentlig rett - Erik Boe

Erik Boe
Professor emeritus, UiO

Erik Boe er professor emeritus og holder foredraget Rettssikkerhet, effektivitet og offentlig forvaltning.

 


Dag Wiese SchartumDag Wiese Schartum
Professor dr. juris, UiO


Skal forelese i fagsporet «Kommune & forvaltning» under tittelen:

Rettssikkerhet i en digitalisert og automatisert forvaltning.